KVKK Politikamız

OKTEL EMAYE BOBİN TELLERİ ENDÜSTRİSİ KABLO ELEKTRİK MOTORLARI VE YAN MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

    Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

 • GİRİŞ

6698 sayılı kanun uyarınca kişisel verilerin hem fiziksel hem de elektronik ortamda güvenli bir şekilde korunması, işlenmesi, aktarılması, silinmesi ve imhası Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.tarafından azami ölçüde önem gösterilen bir husus olup tüm faaliyetlerimizde bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm faaliyetler işbu Kişisel Verilerin Saklanması, İşlenmesi, Aktarılması, İmhası Politikası’na göre yürütülmektedir.

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş., bu Politika’yı kendisine rehber edinerek gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerini analiz edecek ve Politika’ya uyum için her türlü teknik ve idari önlemi alacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. Maddesi gereğince herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan bu Politika’nın amacı KVK Kanunu düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.

Politika ile yönetilen; Çalışan, Çalışan Adayları, Şirket Yetkilileri, Ziyaretçiler, müşterilerimiz ve  Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. ile ilişki içinde bulunan  diğer gerçek üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır.

KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası arasında çelişki bulunması halinde, yürürlükte bulunan mevzuat uygulama alanı bulacaktır.

 • Amaç

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kişisel verilerin Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşbu Politika’da, Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. çalışanlarını, çalışan adayları, şirket yetkilileri, müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

 • Kapsam

İşbu politika Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.’nin tüm süreçlerinde uygulanır.

Şirket çalışanları, çalışan adayları, müşteriler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Kurumun sahip olduğu ya da Kurumca yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

 • Tanımlar ve Kısaltmalar
Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim hale getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Çalışan Belirli ve belirsiz süreli, kısmi süreli iş sözleşmelerine istinaden Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. nezdinde çalışan gerçek kişiler
Çalışan adayı Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.’ye iş başvurusunda bulunarak yada herhangi nedenle özgeçmiş ve kişisel bilgilerini sunan gerçek kişiler
Çalışan Veri Sahibi Başvuru Formu Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  çalışanlarının kişisel veri sahipleri olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
Kişisel sağlık verileri

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi
Kişisel veri

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel  verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
KVK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
TCK 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri Sahibi Başvuru Formu Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Ziyaretçi Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler
Veri Sorumluları Sicili Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili
Veri Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Politika Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
 

Veri Kayıt Sistemi       

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. Maddesine istinaden kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a.)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde Anayasa başta olmak üzere KVK Kanunu ve diğer  mevzuata / hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere hukuka, dürüstlük kurallarına uygun hareket etmektedir.

b.)Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.

c.)Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Şirketimiz, yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

d.) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Şirketimiz tarafından işlenen verilerin belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olması, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. Yine, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak veri işlenmesi yoluna gidilmemektedir. Mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplanmamakta veya işlenmemektedir.

e.)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Şirketimiz kişisel verileri “amaçla sınırlılık ilkesi” nin bir gereği olarak işlendikleri amaç için gerekli olan süreye uygun olarak muhafaza etmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

KVK Kanunu 5. Maddesi ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir.

Kanun’da sayılan istisnalar dışında, Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

KVK Kanun 5. maddesinde sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise KVK Kanunu ‘nun 6. Maddesinde yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir.

Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla sır saklama yükümlülüğü altında ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması
 • Koruyucu hekimlik
 • Tıbbî teşhis
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

7-Kişisel Veri Güvenliği ve Gizliliği İçin Alınan Tedbirler

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

TEKNİK TEDBİRLER

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar bulunmaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda çalışanlardan gerekli taahhütler alınmaktadır.

Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.

İDARİ TEDBİRLER

Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personele gerekli KVK eğitimleri verir.

-Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlanmaktadır.

-Gizlilik taahhütnameleri hazırlanmaktadır.

-Çalışanlar ile akdedilen iş sözleşmelerine veri güvenliğine ilişkin maddeler eklenmektedir.

Şirketimiz kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere veri güvenliğini yerine getirecek kayıtlar eklemektedir.

-Şirketimiz KVK Kanunu’na uyum için kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.

-Şirketimiz ile veri işleyen kişiler arasında; öğrendikleri kişisel verileri KVK kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacağı, işleme amacı dışında kullanmayacağına ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceğine ilişkin sözleşme akdedilmektedir.

Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin alınan gerekli güvenlik önlemlerine karşın kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVK Kanunu 12. Maddesi gereğince Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVK Kurul’una bildirecektir.

8-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. tarafından elde edilen kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir;

 • Ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda teknolojik hizmet alınması,
 • Şirket alacaklarının tahsilatı için gerekli işlemlerin gerçekleşmesi
 • Müşteriler ve üçüncü kişilerle ürün ve hizmetlerimize ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi ile muhasebe işlemlerinin icrası/takibi,
 • Hukuki iş ve işlemlerin icrası/takibi,
 • Faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi,
 • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
 • Mal /hizmet satış sonrası destek hizmetlerin yürütülmesi
 • Sözleşme akdi süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket içi eğitim ve programlarının planlanması ve icrası
 • Hizmet karşılığı fatura tanzimi ve iletilen e-posta adreslerine e- fatura iletilmesi

Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı olup, Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.’nin gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda şirket, en hızlı şekilde belirtilen kategorileri ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Şirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süreye riayet eder; bir sürenin öngörülmemiş olduğu takdirde kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir.

İleride kullanılabilme ihtimaline dayanılarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

9-Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

Şirketimiz kişisel veri envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası düzenlemiş olup söz konusu husus bu politika ile yönetilmektedir.

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

 1. a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.
 2. b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.
 3. c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

10- KİŞİSEL VERİ AKTARIM ŞARTLARINA UYGUNLUK

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkün olacaktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. tarafından ilgili kişinin açık rızası olmadan yurtdışına aktarılamaz. KVK Kanunu’nun 9. maddesi gereğince kişisel veriler; (i) KVK Kanunu mad.5/2 ile mad.6/3’de belirtilen şartlardan birinin varlığı ile kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve (ii) aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerden olması veya iii) ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun izninin bulunması ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİ GRUPLARI

KİŞİ GRUPLARI                               TANIM              AKTARIM AMACI
KANUNEN YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

 

 

 

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
KANUNEN YETKİLİ ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ İlgili mevzuat hükümlerine göre Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 

11-ŞİRKETİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.,  KVK Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş., kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

12-Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunun 11. Maddesinde sayılmış haklarına ilişkin taleplerini internet adresinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. iletişim adreslerine posta, e- posta ileterek ya da fiziken şirkete ileterek kullanabilirler. Detaylı bilgiler, internet sitesinde yayınlanan başvuru formunda yer almaktadır. Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.

Bu doğrultuda oktelemaye@oktelemaye.com  adresinden Başvuru Formu ulaşılabilecek “Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş., talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

 

BAŞVURU HAKKI

KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

KVKK Kanunu’nun 28. Maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

a)Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 1. b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 1. d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunun 28. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır.

 1. a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

CEVAP VERME USULÜ

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanuna uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

KVK Kanunu 13. Maddesi gereğince başvurunuzun yazılı olarak veya kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletilmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibinin, Kişisel Veri Sahibinin Haklarında yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

 

13- ŞİRKET İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. Bina Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  tarafından bina ve tesisilerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. binasında güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş., Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. Bina Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. binasında misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş. nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

İşbu politika, gerekli görüldüğü hallerde revize edilebilir. Bu durumda Politikanın en güncel hali Şirketimizin internet sitesinde yayınlanacaktır.

Politika, Oktel Emaye Bobin Telleri End.Kab.Elekt.Mot. Ve Yan Malz.San.Ve Tic. A.Ş.  internet sitesinde yayınlanarak, üçüncü taraflara ve Şirket çalışanlarına duyurulur.